Прием

Списък на класираните за Подготвителна група Информация за родителите за класиранията с прием в ПГ от месец септември 2019 година

Уважаеми родители,

За групите с прием от месец септември за първото класиране за учебната 2019/2020 г. (деца, родени през 2017 и 2018 г. за СДЯ; деца, родени през 2016, 2017 и 2018 г. за детските градини; деца, родени през 2013 и 2014 г. за подготвителните групи в училищата) се формират четири списъка на чакащи деца:

– Списък на кандидатстващи деца със специални образователни потребности (СОП); Списъкът включва всички деца, за които е заявен допълнителен критерий „Деца със СОП“, като се сумират точките по общите критерии, социалните критерии и допълнителен критерий „Деца със СОП“. Децата със СОП не се включват в другите списъци.

– Списък на кандидатстващи деца с хронични заболявания (ХЗ); Списъкът включва децата, за които е заявен допълнителен критерий „Деца с ХЗ“. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи критерии, социални критерии и допълнителен критерий „Деца с ХЗ“.

– Списък на кандидатстващи деца по социални критерии; Списъкът включва децата, за които има заявен поне един социален критерий. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи и социални критерии. Включват се и децата с ХЗ само със сумата от точките за общите и социални критерии (без точките за допълнителния критерий за ХЗ).

– Списък на кандидатстващи деца по общи критерии; Списъкът включва всички деца с общи критерии. Включват се и: децата с ХЗ без точките за социални критерии и допълнителния критерий за ХЗ и децата по социални критерии само с точките от общите критерии.

За второто класиране за учебната 2019/2020 г. се формират три списъка на чакащи деца: – Списък на кандидатстващи деца със СОП; – Списък на кандидатстващи деца с ХЗ; – Списък на кандидатстващи деца по общ ред; Списъкът по общ ред включва децата с общи и/или социални критерии, както и децата с ХЗ без точките за допълнителния критерий.

~~Съгласно решение по т. 3 от проведено на 19.04.2018 г. заседание на РГ (виж Протокол №75/19.04.2018 г.) след първите две класирания: – незаетите места със СОП и ХЗ за подготвителните групи в училищата ще се прехвърлят към свободните места по общ ред; – незаетите места със СОП за детските градини ще се прехвърлят към свободните места по общ ред.~~

Столична община Заповед - училищен план-прием за учебната 2019/2020г.

Трето класиране - 2019/2020 год.

Приетите на трето класиране кандидати са с вх.№ от подаденото заявление за трето класиране.

Записването на учениците и провеждане на диагностика за училищна готовност е на 18.06.2019г., до 17ч., в "голяма сграда", ул. Белимел, първи етаж.


Списък с приетите на трето класиране


Второ класиране - 2019/2020 год.

Приетите на второ класиране кандидати са с вх.№ от подаденото заявление за второ класиране.

Записването на учениците и провеждане на диагностика за училищна готовност е от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. вкл. до 17ч., в "голяма сграда", ул. Белимел, първи етаж.


Списък с приетите на второ класиране


Първо класиране - 2019/2020 год.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че по мотивирано искане на директора на 55.СУ, със заповед № РД 09-1346 на министъра на образованието и науката се разрешава за учебната 2019/2020г да се завиши максималния брой ученици в първи клас в 55.СУ, както следва: 7 паралелки X 26 ученика в паралелка Записването на новоприетите ученици ще се проведе на 04.06, 05.06, 06.06.2019г., от 9.00 до 17ч., в "голяма сграда",ул.Белимел, първи етаж. В дните: 04.06, 05.06, 06.06.2019г. по време на записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 55 СУ " Петко Каравелов" ще се проведе и диагностика за училищна готовност на децата в часовете между 9:00 и 17:00 часа на всеки кръгъл час.
Списък на приетите в 1 клас в учебната 2019/2020 год.


Прием I клас – 2019/ 2020г. Уважаеми родители, благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в 55 СУ „Петко Каравелов”.

Нашето училище е с 140 годишни традиции и доказан опит в ранно чуждоезиковото обучение. От години се стремим да бъдем адекватни на динамично променящите се нужди на съвременното общество.

55 СУ „Петко Каравелов” с ранно чуждоезиково обучение по английски и немски език, обявява прием на 7 паралелки целодневно обучение І клас:

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

Прием на ученици в пети клас

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. Броят им се определя от Педагогическия съвет в края на учебната година. Извършва се чрез подаване на: заявление от 01 юни до 15 юли и Удостоверение за завършен начален етап (оригинал и копие). Класиране – по успех. При ученици с еднакъв успех, класирането се извършва по входящ номер.

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

2 паралелка – 52 ученика – без квоти

Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език

Втори чужд език – Немски език

Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Отлично подготвени и доказани през годините преподаватели по езици, математика и компютърни технологии, кабинети с най-модерна компютърна техника и езикови кабинети, оборудвани с всички съвременни технологии. 55 СУ „Петко Каравелов“ има подписан меморандум за сътрудничество с Университета по библиотекознание и информационни технологии и предлага висококачествено образование с университетски преподаватели и в базата на УниБит по специалността „Информационна сигурност“. Наши партньори са:

 • Hochschule der Medien – Stuttgart Media University
 • Uniwersytet Warszawski – University of Warsaw
 • Ankara Üniversitesi – Ankara Universityценка

Меморандум за сътрудничество с УниБит Учебен план на Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ в 55 СУ Становище от проф. д-р Иванка Попова, зам. ректор на УНИБИТ, относно училищен учебен план

 • Заповед – Организация на дейностите по приемане на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година.
 • Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2018-2019г.
 • Документи: Инструктаж за учениците; Държавен план-прием в VIII клас; График на дейсностите за прием в VIII клас;
 • I клас 2 свободни места
 • II клас 2 места с английски език 7 места с немски език
 • III клас 2 свободни места
 • IV клас 5 места с английски език 12 места с немски език
 • V клас 2 места с английски език
 • VI клас 7 места с английски език 14 места с немски език
 • VII клас 15 места с английски език 3 места с немски език
 • VIII клас "Софтуерни и хардуерни науки" профил "Информационна сигурност" с интензивно изучаване на АЕ – 7 места
 • IX клас "Софтуерни и хардуерни науки" профил "Информационна сигурност" с интензивно изучаване на АЕ – 7 места