Прием

Списък на класираните за Подготвителна група Информация за родителите за класиранията с прием в ПГ от месец септември 2018 година

Уважаеми родители,

За групите с прием от месец септември за първото класиране за учебната 2018/2019 г. (деца, родени през 2016 и 2017 г. за СДЯ; деца, родени през 2015, 2016 и 2017 г. за детските градини; деца, родени през 2012 и 2013 г. за подготвителните групи в училищата) се формират четири списъка на чакащи деца:

– Списък на кандидатстващи деца със специални образователни потребности (СОП); Списъкът включва всички деца, за които е заявен допълнителен критерий „Деца със СОП“, като се сумират точките по общите критерии, социалните критерии и допълнителен критерий „Деца със СОП“. Децата със СОП не се включват в другите списъци.

– Списък на кандидатстващи деца с хронични заболявания (ХЗ); Списъкът включва децата, за които е заявен допълнителен критерий „Деца с ХЗ“. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи критерии, социални критерии и допълнителен критерий „Деца с ХЗ“.

– Списък на кандидатстващи деца по социални критерии; Списъкът включва децата, за които има заявен поне един социален критерий. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи и социални критерии. Включват се и децата с ХЗ само със сумата от точките за общите и социални критерии (без точките за допълнителния критерий за ХЗ).

– Списък на кандидатстващи деца по общи критерии; Списъкът включва всички деца с общи критерии. Включват се и: децата с ХЗ без точките за социални критерии и допълнителния критерий за ХЗ и децата по социални критерии само с точките от общите критерии.

За второто класиране за учебната 2018/2019 г. се формират три списъка на чакащи деца: – Списък на кандидатстващи деца със СОП; – Списък на кандидатстващи деца с ХЗ; – Списък на кандидатстващи деца по общ ред; Списъкът по общ ред включва децата с общи и/или социални критерии, както и децата с ХЗ без точките за допълнителния критерий.

Съгласно решение по т. 3 от проведено на 19.04.2018 г. заседание на РГ (виж Протокол №75/19.04.2018 г.) след първите две класирания: – незаетите места със СОП и ХЗ за подготвителните групи в училищата ще се прехвърлят към свободните места по общ ред; – незаетите места със СОП за детските градини ще се прехвърлят към свободните места по общ ред.

Столична община

Прием I клас – 2018/ 2019г. Уважаеми родители, благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в 55 СУ „Петко Каравелов”.

Нашето училище е с 140 годишни традиции и доказан опит в ранно чуждоезиковото обучение. От години се стремим да бъдем адекватни на динамично променящите се нужди на съвременното общество.

55 СУ „Петко Каравелов” с ранно чуждоезиково обучение по английски и немски език, обявява прием на 7 паралелки целодневно обучение І клас:

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

Прием на ученици в пети клас

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. Броят им се определя от Педагогическия съвет в края на учебната година. Извършва се чрез подаване на: заявление от 01 юни до 15 юли и Удостоверение за завършен начален етап (оригинал и копие). Класиране – по успех. При ученици с еднакъв успех, класирането се извършва по входящ номер.

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

2 паралелка – 52 ученика – без квоти

 • Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Математика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
 • Балообразуващи оценки
 • 3 х изпит Математика
 • 1 x изпит по Български език и литература
 • оценка от свидетелството за 7кл. по Български език и литература
 • оценка от свидетелството за 7кл. по Математика

  Учебен план Становище от проф. д-р Иванка Попова относно училищен Учебен план за обучение по „Софтуерни и хардуерни науки“ в 55 СУ Презентация Меморандум за сътрудничество

Профил „Чужди езици“ – Немски език, втори чужд език – английски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

 • Профилиращи предмети:
 • Немски език
 • ІІ ЧЕ Английски
 • Информационни технологии
 • Балообразуващи оценки
 • 1 х изпит по Математика
 • 3 х изпит по Български език и литература
 • оценка от свидетелството за 7кл. по Математика
 • оценка от свидетелството за 7кл. по Български език и литература

  Заповед – Организация на дейностите по приемане на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година. Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2018-2019г. Презентация Меморандум за сътрудничество

Документи: Инструктаж за учениците; Държавен план-прием в VIII клас; График на дейсностите за прием в VIII клас;


 • I клас 2 свободни места
 • II клас 2 места с английски език 7 места с немски език
 • III клас 2 свободни места
 • IV клас 5 места с английски език 12 места с немски език
 • V клас 2 места с английски език
 • VI клас 7 места с английски език 14 места с немски език
 • VII клас 15 места с английски език 3 места с немски език
 • VIII клас "Софтуерни и хардуерни науки" профил "Информационна сигурност" с интензивно изучаване на АЕ – 7 места
 • IX клас "Софтуерни и хардуерни науки" профил "Информационна сигурност" с интензивно изучаване на АЕ – 7 места