Прием

Списък на класираните за Подготвителна група Информация за родителите за класиранията с прием в ПГ от месец септември 2019 година

Уважаеми родители,

За групите с прием от месец септември за първото класиране за учебната 2019/2020 г. (деца, родени през 2017 и 2018 г. за СДЯ; деца, родени през 2016, 2017 и 2018 г. за детските градини; деца, родени през 2013 и 2014 г. за подготвителните групи в училищата) се формират четири списъка на чакащи деца:

– Списък на кандидатстващи деца със специални образователни потребности (СОП); Списъкът включва всички деца, за които е заявен допълнителен критерий „Деца със СОП“, като се сумират точките по общите критерии, социалните критерии и допълнителен критерий „Деца със СОП“. Децата със СОП не се включват в другите списъци.

– Списък на кандидатстващи деца с хронични заболявания (ХЗ); Списъкът включва децата, за които е заявен допълнителен критерий „Деца с ХЗ“. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи критерии, социални критерии и допълнителен критерий „Деца с ХЗ“.

– Списък на кандидатстващи деца по социални критерии; Списъкът включва децата, за които има заявен поне един социален критерий. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи и социални критерии. Включват се и децата с ХЗ само със сумата от точките за общите и социални критерии (без точките за допълнителния критерий за ХЗ).

– Списък на кандидатстващи деца по общи критерии; Списъкът включва всички деца с общи критерии. Включват се и: децата с ХЗ без точките за социални критерии и допълнителния критерий за ХЗ и децата по социални критерии само с точките от общите критерии.

За второто класиране за учебната 2019/2020 г. се формират три списъка на чакащи деца: – Списък на кандидатстващи деца със СОП; – Списък на кандидатстващи деца с ХЗ; – Списък на кандидатстващи деца по общ ред; Списъкът по общ ред включва децата с общи и/или социални критерии, както и децата с ХЗ без точките за допълнителния критерий.

~~Съгласно решение по т. 3 от проведено на 19.04.2018 г. заседание на РГ (виж Протокол №75/19.04.2018 г.) след първите две класирания: – незаетите места със СОП и ХЗ за подготвителните групи в училищата ще се прехвърлят към свободните места по общ ред; – незаетите места със СОП за детските градини ще се прехвърлят към свободните места по общ ред.~~

Столична община Заповед - училищен план-прием за учебната 2019/2020г.

Родителска среща на първокласници

Уважаеми родители! Ръководството и учителският екип на 55.СУ ви уведомяват за предстоящо провеждане на родителска среща на приетите в първи клас ученици за учебната 2019/2020г. Удоволствие за екипа от преподаватели и ръководството на 55.СУ ще бъде личната среща с вас. Заповядайте и предварително благодарим за отделеното време! Дата: 27.06.2019г. Място на провеждане: 55.СУ, ул. Белимел, втори етаж, актова зала Начален час:18.00ч.
Списък на приетите в първи клас ученици за учебната 2019/2020г.


Трето класиране - 2019/2020 год.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение №129 по Протокол №72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София-град, ръководството на 55. СУ Ви информира, че попълването на 4 /четирите/ свободни места след трето класиране е, както следва:


 1. Заявление за участие за след трето класиране за прием на ученици в първи клас се подават от 21.06.2019 г. до 13.09.2019 г. от 9:00 до 12:00 ч. в стая 207.
 2. Заявлението, което ще попълните на място, може да бъде придружено с посочените по-долу документи;
  • Копие от акт за раждане.
  • Копие на удостоверение за завършена подготвителна група.
  • Копие на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.
  • Копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 2 и оригиналите за справка!
 3. Списъкът на класираните учените ученици ще бъде обявен на електронната страница на 55. СУ в 13.00 ч. на 13.09.2019 г. и записването на класираните ученици е от 13.30 ч. до 17.00 ч. на 13.09.2019 г. и от 09.00 ч. до 13.00 ч. на 14. 09.2019 г.
 4. При записване на класираните ученици през м. септември, следва да представите:
  • Оригинал на завършена подготвителна група;
  • Оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

Вярваме, че ще направите най-добрия избор на училище за Вашето дете, като се съобразите, както с интересите на детето Ви, така и с възможностите на училището.


Трето класиране - 2019/2020 год.

Приетите на трето класиране кандидати са с вх.№ от подаденото заявление за трето класиране.

Записването на учениците и провеждане на диагностика за училищна готовност е на 18.06.2019г., до 17ч., в "голяма сграда", ул. Белимел, първи етаж.


Списък с приетите на трето класиране


Второ класиране - 2019/2020 год.

Приетите на второ класиране кандидати са с вх.№ от подаденото заявление за второ класиране.

Записването на учениците и провеждане на диагностика за училищна готовност е от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. вкл. до 17ч., в "голяма сграда", ул. Белимел, първи етаж.


Списък с приетите на второ класиране


Първо класиране - 2019/2020 год.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че по мотивирано искане на директора на 55.СУ, със заповед № РД 09-1346 на министъра на образованието и науката се разрешава за учебната 2019/2020г да се завиши максималния брой ученици в първи клас в 55.СУ, както следва: 7 паралелки X 26 ученика в паралелка Записването на новоприетите ученици ще се проведе на 04.06, 05.06, 06.06.2019г., от 9.00 до 17ч., в "голяма сграда",ул.Белимел, първи етаж. В дните: 04.06, 05.06, 06.06.2019г. по време на записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 55 СУ " Петко Каравелов" ще се проведе и диагностика за училищна готовност на децата в часовете между 9:00 и 17:00 часа на всеки кръгъл час.
Списък на приетите в 1 клас в учебната 2019/2020 год.


Прием I клас – 2019/ 2020г. Уважаеми родители, благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в 55 СУ „Петко Каравелов”.

Нашето училище е с 140 годишни традиции и доказан опит в ранно чуждоезиковото обучение. От години се стремим да бъдем адекватни на динамично променящите се нужди на съвременното общество.

55 СУ „Петко Каравелов” с ранно чуждоезиково обучение по английски и немски език, обявява прием на 7 паралелки целодневно обучение І клас:

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

Прием на ученици в пети клас

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. Броят им се определя от Педагогическия съвет в края на учебната година. Извършва се чрез подаване на: заявление от 01 юни до 15 юли и Удостоверение за завършен начален етап (оригинал и копие). Класиране – по успех. При ученици с еднакъв успех, класирането се извършва по входящ номер.

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов” Ви информира, че посочените по-долу списъци на ученици в паралелките за V клас за учебната 2019/2020 г., съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, се утвърждават със заповед на директора до 15.09.2019 г.

Желаем Ви хубаво лято!

СПИСЪК

на учениците, приети в 5 клас

за учебната 2019/2020г.

5”а” клас

1

АБИ

2

АМП

3

БРГ

4

ВАБ

5

ВГК

6

ВТС

7

ГГГ

8

ДСТ

9

ДПП

10

ЕДЛ

11

ЕВР

12

ИММ

13

ИИИ

14

ЙЯА

15

КХК

16

КСР

17

КТП

18

МРС

19

НББ

20

ПСК

21

СДП

22

АЕТ

23

БСК

24

ББД

25

М-ТМТ

26

РРП

27

СПГ

5 „б” клас

1

ААЯ

2

ААА

3

ААА

4

ВБС

5

ВРР

6

ВСФ

7

ГСГ

8

ДПТ

9

ЕРС

10

ЕИГ

11

ИКК

12

ИТК

13

ИИС

14

ККТ

15

КПК

16

КМК

17

Л-ЙПП

18

МВТ

19

МВТ

20

МДА

4

21

ПНГ

22

ПАР

23

СРБ

24

ССК

25

ХРТ

26

ЯОД5 „в” клас

1

АСЧ

2

АТТ

3

А-БНГ

4

БНП

5

БДД

6

ГГП

7

ДАК

8

КИГ

9

МАМ

10

РЯД

11

ССШ

12

ЯЕД

13

ИАД

14

АТП

15

АКК

16

ДТМ

17

ДНТ

18

ДСТ

19

ЕВЗ

20

КИГ

21

МВС

22

ММТ

23

МЦМ

24

РПП

25

ЕЙК

26

ЕГО

27

СЙК5”г” клас

1

АРК

2

БББ

3

БХК

4

БИИ

5

ВСВ

6

ГЖЖ

7

ГДМ

8

ДКБ

9

ДГГ

10

ЕСО

11

ЕЙ

12

ЙИМ

13

КЛК

14

МФВ

15

МАИ

16

НМА

17

РАЦ

18

СМГ

19

ТЗИ

20

ХДД

21

ЦАА

22

РАЗ

4

23

АСУ

4

24

СДС

4

25

ААД

4

26

СИГ

4

27

АКЯ

4

28

ВВВ

45 „д” клас

1

АИК

2

АВИ

3

БНТ

4

ВДП

5

ВПЗ

6

ГАК

7

ГРХ

8

ГЖЖ

9

ГТБ

10

ДСХ

11

ЕПК

12

ИМК

13

ЙРИ

14

МЖГ

15

ТТБ

16

ЯЯК

17

АИИ

18

БПП

4

19

ГПВ

4

20

ЙАА

4

21

АКК

4

22

ЙМС

4

23

РРГ

4СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА В V КЛАС ЗА 2019/2020 г.

5 „е” клас

СХФ

IV Б

ЕЗБ

IV Б

АВД

IVВ

МНЙ

IV Б

ДФГ

IV Б

ЛИМ

IV Б

АКС

IV Б

ВВВ

IV Б

ААК

IV Б

ПАК

IV Б

НКК

IV Б

ДДР

IV Б

СПА

IV В

ВНМ

IV В

КИВ

IV В

ААД

IV В

АЙС

IV Е

КВХ

IV Е

МНМ

IV Е

КСГ

IV Е

БСЯ

IV Е

ЕИЧ

IV Е

ИЦЖ

IV Е

МНН

IV Е

АХА

IV Е

ТНД

IV Е

НГК

IV ДСПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАПНГТИКА В V КЛАС ЗА 2019/2020 г.

5 ж клас

1

ВВН

IV г

2

АВР

IV г

3

ЦКП

IV г

4

КАВ

IV г

5

НМА

IV д

6

БГК

IV д

7

ААД

IV

8

РВС

IV д

9

ЕГК

IV ж

10

ДПП

IV ж

11

АКК

IV ж

12

РЯД

IV ж

13

ИНС

IV ж

14

РСС

IV ж

15

ЯВМ

IV ж

16

ВДГ

IV з

17

МВЛ

IV з

18

РКА

IV з

19

ОСС

IV з

20

ГРМ

IV з

21

ТГК

IV з

22

НСБ

IV з

23

ДКП

IV з

24

ЕВС

IV з

25

НВЙ

IV з

26

ЯДИ

IV зПрием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

2 паралелка – 52 ученика – без квоти

Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език

Втори чужд език – Немски език

Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Отлично подготвени и доказани през годините преподаватели по езици, математика и компютърни технологии, кабинети с най-модерна компютърна техника и езикови кабинети, оборудвани с всички съвременни технологии. 55 СУ „Петко Каравелов“ има подписан меморандум за сътрудничество с Университета по библиотекознание и информационни технологии и предлага висококачествено образование с университетски преподаватели и в базата на УниБит по специалността „Информационна сигурност“. Наши партньори са:

 • Hochschule der Medien – Stuttgart Media University
 • Uniwersytet Warszawski – University of Warsaw
 • Ankara Üniversitesi – Ankara Universityценка

Меморандум за сътрудничество с УниБит Учебен план на Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ в 55 СУ Становище от проф. д-р Иванка Попова, зам. ректор на УНИБИТ, относно училищен учебен план

 • Заповед – Организация на дейностите по приемане на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година.
 • Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2018-2019г.
 • Документи: Инструктаж за учениците; Държавен план-прием в VIII клас; График на дейсностите за прием в VIII клас;

СПИСЪК на приетите в VIII клас ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки – информационна сигурност” за учебната 2019/2020

Свободни места за учебната 2019/2020 година
Клас С изучаване на АЕ С изучаване на НЕ
II 1 -
III 2 2
IV - 2
V 3 -
VI 2 1
VII 1 3
IX 3 -
X 2 -