Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД I КЛАСИРАНЕ ЗА ПГ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТАЯ 217 ОТ 09,00 ДО 16,00 ЧАСА В ПЕРИОДА ОТ 18.05 ДО 28.05.2020г.

При записване се представят:

 • лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и оригинала на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните;
 • всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените критерии.

СЛУЖЕБНО ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ СПРАВКИ:

 • Справка за последното експертно решение на лице (Единна информационна система на медицинската експертиза, Национална експертна лекарска комисия);
 • Справка за всички студенти или докторанти със статус „действащ“ и „отчислен с право на защита”, по подаден идентификатор (Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, Министерство на образованието и науката);
 • Справка за състоянието на ученик/дете (Регистър на средните училища и детските градини. Министерство на образованието и науката).

Директор: Таня Иванчева

Уважаеми родители,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г. в 55.СУ"Петко Каравелов" ще се осъществява само електронно. Заявлението ще бъде активно от 9.00ч. на 21.04.2020г. до 17.00ч. на 21.05.2020г. След попълване на заявлението ще получите входящ номер на посочения от Вас имейл.

Заявления за прием на хартиен носител няма да се приемат в канцеларията на училището.

Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от 55.СУ, без да е необходимо да посещавате районните администрации.

Екипът на 55. СУ „Петко Каравелов” Ви пожелава спокойна и успешна кампания!

Електронно заявление за прием в първи клас за учебната 2020/2021г. в 55.СУ

Всички лични данни на кандидатите са защитени според регламента и изискванията на GDPR на европейската комисия. Обръщаме внимание, че всички необходими документи за кандидатстване имат срок на валидност 6 месеца. Задължение на всеки родител е да подаде чрез електронната система коректните данни в необходимите срокове, защото след конкретната дата и час достъпът ще бъде автоматично спрян.

Прием на ученици в пети клас

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. Броят им се определя от Педагогическия съвет в края на учебната година. Извършва се чрез подаване на: заявление от 01 юни до 15 юли и Удостоверение за завършен начален етап (оригинал и копие). Класиране – по успех. При ученици с еднакъв успех, класирането се извършва по входящ номер.

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

2 паралелка – 52 ученика – без квоти

Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Отлично подготвени и доказани през годините преподаватели по езици, математика и компютърни технологии, кабинети с най-модерна компютърна техника и езикови кабинети, оборудвани с всички съвременни технологии. 55 СУ „Петко Каравелов“ има подписан меморандум за сътрудничество с Университета по библиотекознание и информационни технологии и предлага висококачествено образование с университетски преподаватели и в базата на УниБит по специалността „Информационна сигурност“. Наши партньори са:

 • Hochschule der Medien – Stuttgart Media University
 • Uniwersytet Warszawski – University of Warsaw
 • Ankara Üniversitesi – Ankara Universityценка

 • Меморандум за сътрудничество с УниБит
 • Учебен план на Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ в 55 СУ Становище от проф. д-р Иванка Попова, зам. ректор на УНИБИТ, относно училищен учебен план

 • Заповед – Организация на дейностите по приемане на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година.
 • Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2018-2019г.
 • Документи: Инструктаж за учениците; Държавен план-прием в VIII клас; График на дейсностите за прием в VIII клас;

СПИСЪК на приетите в VIII клас ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки – информационна сигурност” за учебната 2019/2020

Свободни места за учебната 2019/2020 година
Клас С изучаване на АЕ С изучаване на НЕ
II 1 -
III 2 2
IV - 2
V 3 -
VI 2 1
VII 1 3
IX 3 -
X 2 -

Прием