55.СУ „Петко Каравелов” е духовно средище със 143 годишна история. Наследник на откритото през 1879 г. начално училище, то е съхранило богатите традиции и възрожденския дух на първите си родолюбиви създатели. Почти сто години по–късно, с Указ № 570 на Държавния съвет 55.СУ е наградено с орден „Кирил и Методий“ – I степен за постигнатите високи резултати в учебно–възпитателната работа. През 2022г. с указ на президента на РБ г-н Румен Радев е отличено с почетния знак "Св. св. Кирил и Методий" за постигнати високи резултати и въведени иновации в учебния процес.

Днес учебното заведение е едно от най–големите и желани училища в страната с 1 550 ученици. Училището разполага с модерна материална база, която непрекъснато се обновява. Застроената площ включва два основни корпуса, самостоятелно обособени, в които се обучават учениците от начален и среден етап. В сградите има 46 класни стаи, 14 кабинета по различните учебни предмети. През 2022г. е открит уникален за страната ни иновативен СТЕМ център "RoboLab" разположен на 360 кв.м. с възможности за работа в 3D виртуална реалност, управляване на роботи чрез програмиране, създаване на прототипи за различни електронни устройства, програмиране и работа с компютърна графика. В модерно оборудвани компютърни зали, в езикова лаборатория „Европа“, 2 физкултурни салона, библиотека, балетна зала, проектна стая се обучават нашите възпитаници. За здравето на им се грижи медицинско лице, а училищният стол има възможности за обслужване на 200 човека.

Въведени са важни символи и ритуали. Учебното заведение е на едносменен режим на обучение и делегиран бюджет.

Високите резултати на нашите възпитаници непрекъснато затвърждават неговия престиж. Успешното интегриране на деца със специални образователни потребности и наличието на логопедичен кабинет, педагогически съветници, психолог, ресурсен учител, което прави училището притегателен център за много от тях. Целенасочената ежедневна работа за създаването на училищна среда и позитивно мислене събужда траен интерес у ученици и родители. Представянето на конкурсните изпити и реализацията на седмокласниците в престижни учебни заведения е удовлетворяващо и адекватно на получените в училището знания.

Множат се наградите на възпитаниците на 55.СУ „Петко Каравелов” в общински, регионални и национални културни и спортни изяви.

В училището работят 108 учители с висока професионално–педагогическа подготовка, на чиито усилия, интелект и духовност се гради авторитета на училището. В урочната им дейност се прилагат интерактивни методи на обучение, водещи до засилване на мотивацията за учене. Добрият психоклимат, колегиалност и толерантност възпитават подрастващите в дух на взаимно уважение и са нагледен пример за пълноценно човешко общуване.

Като се основава на своите дългогодишни традиции и квалифициран човешки ресурс, училището е длъжно непрекъснато да се обогатява и утвърждава като динамично развиваща се и модерна институция.

55.СУ „Петко Каравелов” е създало своя облик на учебно заведение с водещи позиции в националната образователна система.

Неговата визия е да формира личности – добре подготвени, за да продължат образованието си, носители на една по-висока нравственост.

Екипността и партньорството в педагогическия процес на всички нива, практическата реализация на иновационните стратегии и мобилизирането на родителската общност са сред основните приоритети на училището.

Богатството на 55.СУ „Петко Каравелов” са неговите ученици. С много любов и загриженост към едно по-добро бъдеще – такива са благородните амбиции на ръководството.

Previous Post

Нашата история